Beleidsplan 2021

Restauratie en behoud

De Stichting Stadsherstel Enkhuizen is een particuliere restaurerende instelling, die zich binnen de
gemeente Enkhuizen inzet voor het behoud van de historische kwaliteit van de stad. De stichting is
(op 25 april 1978) opgericht door de NV Stadsherstel Enkhuizen.

Doelstelling

De statutaire doelstelling (artikel 2.1.) luidt als volgt

De stichting heeft tot doel:

a. De instandhouding van en verbetering van:

  1. van overheidswege beschermde monumenten binnen de gemeente Enkhuizen, doch hoofdzakelijk die welke zijn beschermd krachtens de Monumentenwet
  2. bestaand objecten die op zichzelf van historische waarde zijn dan wel bijdragen tot de historische karakteristiek en gelegen zijn in de historische kern van Enkhuizen binnen de wallen;

b. de verbetering van objecten gelegen binnen het onder 1.a.2. genoemde gebied ten gunste van de daar aanwezige historische karakteristiek.

Werkwijze

De in de statuten (artikel 2.2.) aanbevolen werkwijze luidt als volgt:

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. het aankopen, restaureren, verkopen en/of exploiteren van objecten als bedoeld in lid 1 van dit artikel;

b. het zoeken naar die bestemmingen voor deze objecten welke de beste waarborg bieden voor een langdurige instandhouding van het éénmaal gerestaureerde;

c. speciaal daar werkzaam te zijn waar woon- of bedrijfspanden dreigen verloren te gaan; en

d. het verrichten van alles wat met het bovenstaande verband houdt en dienstbaar is aan het doel der stichting.

Ambitie

De gerestaureerde panden, niet verkopen, maar zo veel mogelijk in eigendom behouden en in exploitatie brengen; eigen beheer is de beste waarborg voor instandhouding.

Restauraties

In voorbije periode heeft de stichting een 18-tal objecten gerestaureerd, goed voor 26 wooneenheden, een kantoor, een atelier en een stijlkamer (Pachtkamer).

Op dit moment (2017) heeft de stichting een tweetal panden in eigendom: Westerstraat 137, een gerestaureerde woning die is verhuurd en Westerstraat 9, een woon-winkelhuis waarvoor een restauratieplan wordt voorbereid.

Ambitie

Voor Westerstraat 9, maar dat geldt ook voor nog te verwerven panden, een passende bestemming vinden en de restauratie voltooien met zoveel mogelijk behoud van authentieke elementen.

Doelpanden

De stichting volgt dagelijks het aanbod en benadert zo nodig eigenaren actief, met name waar het gaat om waardevolle panden in een bouwkundig slechte staat. In het kernwinkelgebied staan 31 panden leeg, waarvan 14 (45%) van rijkswege beschermde panden (rijksmonumenten). Het zijn met name ook die panden die de aandacht van Stadsherstel vragen; ze bepalen in belangrijke mate de belevingskwaliteit in het historisch centrum van de stad.
Daarnaast vragen buiten dat winkelgebied meer panden speciale aandacht, vooral die panden welke geen functie meer hebben en verkommeren. De stichting benadert de eigenaren en doet voorstellen voor een oplossing.

Ambitie

Een actieve bijdrage leveren aan het opheffen van de leegstand in het kernwinkelgebied, speciaal waar het de historische panden betreft.

Een actieve bijdrage leveren aan het zoeken naar een passende bestemming en het realiseren van de noodzakelijke restauratie van die panden, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de historische kwaliteit van de stad.

Adviestaken

Naast de “eigen restauraties” kunnen particulieren bij de stichting terecht voor adviezen over de door henzelf te restaureren panden. Met name kopers van eerder door Stadsherstel, gerestaureerde panden maken van die faciliteit gebruik.

Ambitie

Het verder uitbouwen van de positie van vraagbaak voor particulieren bij restauratie vraagstukken.

Gelieerde instellingen

Stadsherstel heeft in de jaren-90 van de vorige eeuw de Stichting Hofjesbeheer Enkhuizen (hierna te noemen: “Hofjesbeheer”) mede opgericht. Hofjesbeheer heeft, onder leiding van Stadsherstel, een tweetal hofjes gerestaureerd,. Het aansturen van het feitelijk beheer van die hofjes berust bij Stadsherstel.

Ambitie

Het continueren van de adviestaak voor de beide hofjes.

Overige activiteiten

Waar dat van belang is voor het behoud van de historische kwaliteit van de stad, neemt Stadsherstel deel in verschillende gremia.

Overleg met Vereniging Oud Enkhuizen

Stadsherstel heeft een structureel maandelijkse overleg met de Vereniging Oud Enkhuizen; de beide voorzitters samen met de directeur van Stadsherstel. De ontwikkelingen in de stad worden op de voet gevolgd en het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Stichting Stadsmanagement Enkhuizen

De Stichting Stadsmanagement Enkhuizen, is opgericht om de bedrijvigheid in de gemeente naar een economisch hoger peil te tillen. Voor de binnenstad richt de aandacht zich op het toerisme en de watersport; de beeldkwaliteit van de stad is daarin een belangrijke factor. De voorzitter van Stadsherstel maakt deel uit van het bestuur van het “Stadsmanagement”, specifiek voor de monumentencomponent.

Denktank

De gemeente heeft een bureau (Dijkoraad) ingehuurd om een gemeentelijk monumentenbeleid op te stellen en hecht daarbij aan de inbreng uit het veld. De directeur van Stadsherstel maakt deel uit van de daartoe in het leven geroepen denktank.

Ambitie

Een actieve rol vervullen bij monumentenvraagstukken in andere gremia die zich inzetten voor de ontwikkeling van de stad en het instandhouden daarbij van de monumentale waarden van Enkhuizen.

Netwerk

Het is van belang dat Stadsherstel scherp blijft in de materie; een uitgebreid netwerk is daarvoor onontbeerlijk. Stadsherstel heeft directe contacten (lidmaatschap) met: de Landelijke Federatie Het Behouden Huis, de koepel van restaurerende instellingen; de Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en het Landelijk Hofjesberaad. Daarnaast overlegt de stichting op meer incidentele basis met Welwonen, de lokale woningcorporatie en de Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijke erfgoedvereniging.

Ambitie

Vergroten van de slagkracht van Stadsherstel door samenwerking en afstemming met andere instellingen.

Enkhuizen, mei 2017.