Team

Restauratie en behoud

Om die slagvaardigheid nog verder te vergroten is er voor gekozen dat de raad van commissarissen van de n.v. uit dezelfde personen bestaat die het bestuur van de stichting vormen. De raad van commissarissen doet –evenals de directie van de n.v.- jaarlijks verslag aan de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin elke aandeelhouder zitting heeft. Het is gewoonte geworden dat het stichtingsbestuur in die zelfde vergadering verantwoording aflegt.

Aldus bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders de grote lijnen van het beleid met betrekking tot de realisering van de doelstellingen.

De Raad van Commissarissen van de n.v. bestaat uit:

H.M. van den Brink
K.T.J. van Duin
J.M.M. Engels (secretaris-penningmeester)
K.J. Pit
F.W. Sluis
N.J.J. Waalkes (voorzitter)

De directie bestaat uit:

F. Chattellon.

Het bestuur en de directie van de Stichting Stadsherstel Enkhuizen is op gelijke wijze samengesteld als de raad van commissarissen en de directie van de vennootschap.