Bestuur en Directie

Restauratie en behoud

Om die slagvaardigheid nog verder te vergroten is er voor gekozen dat de raad van commissarissen van de n.v. uit dezelfde personen bestaat die het bestuur van de stichting vormen. De raad van commissarissen doet – evenals de directie van de n.v. – jaarlijks verslag aan de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin elke aandeelhouder zitting heeft. Het is gewoonte geworden dat het stichtingsbestuur in die zelfde vergadering verantwoording aflegt.

Aldus bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders de grote lijnen van het beleid met betrekking tot de realisering van de doelstellingen.

Directeur van de N.V. is de heer D.H. Ahles.

De Raad van Commissarissen van de N.V. bestaat uit:
• De heer F.W. Sluis (Voorzitter)
• De heer H.M. van den Brink (Penningmeester)
• De heer K.T.J. van Duin
• De heer K.J. Pit (Secretaris)
• De heer J.S. van Lissum

Het bestuur van de Stichting Stadsherstel Enkhuizen is als volgt samengesteld:

NaamFunctie
Frans Sluis

(voorzitter@stadsherstelenkhuizen.nl)
Voorzitter Stichting
Voorzitter Raad van Commissarissen
Dick Ahles

(directeur@stadsherstelenkhuizen.nl)
Directeur NV
2de Secretaris
Webmaster
Klaas Pit

(secretaris@stadsherstelenkhuizen.nl)
Secretaris
Henk van den Brink

(penningmeester@stadsherstelenkhuizen.nl)
Penningmeester
Kees van DuinJuridische zaken
Jan Sebastiaan van Lissum

(communicatie@stadsherstelenkhuizen.nl)
Communicatie

U kunt met de bestuur contact opnemen via het email-adres: stichting@stadsherstelenkhuizen.nl