Nieuwe bestuursleden benoemd op de Algemene Aandeelhouders vergadering N.V. Stadsherstel Enkhuizen

Restauratie en behoud

Nieuwe bestuursleden benoemd op de Algemene Aandeelhouders vergadering N.V. Stadsherstel Enkhuizen

28 juni 2023 Nieuws 0

Op 21 juni 2023 vond onder voorzitterschap van Harry Draaisma de Algemene vergadering van aandeelhouders in de te Enkhuizen. Onderwerp was zoals gebruikelijk het verslag van de gang van zaken in 2022.

Op de vergadering waren 7 aandeelhouders aanwezig die 354 aandelen met stemrecht aanwezig die 465 aandelen met stemrecht (76%) vertegenwoordigden. Voor de rest waren er 10 oud-aandeelhouders, 5 bestuursleden en 3 gasten aanwezig. Alle aanwezigen kenmerkten zich door hun betrokkenheid bij de stadsontwikkeling en het behoud van de historische stad Enkhuizen.

De vergadering stelde de jaarrekening over 2022 vast en verder was een belangrijk onderwerp het aftreden van de voorzitter/directeur Harry Draaisma, het aftreden van de secretaris Johan Engels. De vergadering stemde unaniem in met de volgende bestuurswijzigingen:

  • De heer Draaisma te ontslaan uit zijn functie van directeur van de vennootschap;
  • De heer Ahles te benoemen tot directeur van de vennootschap; 
  • De heer Engels (secretaris) ontslag te verlenen als commissaris van de vennootschap;
  • de heren Van den Brink en Van Duin te herbenoemen als commissaris van de vennootschap;
  • de heer Van Lissum te benoemen als commissaris van de vennootschap.

Nadat de formele aandeelhoudersvergadering was gesloten hield Marijke Leek, beleidsadviseur Erfgoed, Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit, van de SED, een inleiding over de uitvoeringsagenda van de Erfgoednota. van de gemeente Enkhuizen. Zij maakte van de gelegenheid gebruik de nieuwe medewerker van de Gemeente Enkhuizen op het gebied van Erfgoed, Erik Bibo, en noemde ook de andere personen die zich binnen de gemeente bezighouden met erfgoed.

Tijdens de inleiding en ook na afloop worden verschillende vragen gesteld aan Marijke Leek. De vergadering werd afgesloten met geanimeerde afsluitende borrel, perfect verzorgd door het personeel van Die Port van Cleve.